Privacy Policy

Dit document bevat belangrijke informatie over het gebruik en de openbaarmaking van gebruikersgegevens die op onze site zijn verzameld.

Deze site beperkt zijn lidmaatschap en / of kijkprivileges uitdrukkelijk en strikt tot volwassenen van 18 + jaar. Het is ten strengste verboden voor personen die niet aan de criteria voldoen om toegang te krijgen tot of de inhoud van deze site te bekijken. We zoeken of verzamelen niet bewust persoonlijke informatie of gegevens van personen die nog niet meerderjarig zijn.

VERZAMELDE DATA

Gebruikers kunnen video’s bekijken zonder zich te registreren en zonder dat er informatie wordt verzameld en verwerkt.

Registratie is vereist voor het uploaden van video’s en voor toegang tot andere functies.

De verzamelde informatie is: gebruikersnaam, e-mailadres, geboortejaar. Cookies: wanneer u onze site bezoekt, kunnen we een of meer cookies naar uw computer sturen die uw browsersessie uniek identificeren. We gebruiken zowel sessie cookies als permanente cookies. Als u uw permanente cookie verwijdert, werken sommige functies van de site mogelijk niet correct.

Log bestand informatie: wanneer u onze site bezoekt, registreren onze servers automatisch bepaalde informatie die uw webbrowser verzendt, zoals uw IP-adres, browsertype, browser taal, verwijzende URL, platformtype, domeinnaam en de datum en tijd van uw verzoek.

E-mailadres: als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bewaren.

TOEPASSINGEN

Alle video’s die u bij ons indient, kunnen opnieuw worden verspreid via internet en andere mediakanalen en kunnen worden bekeken door het grote publiek.

We gebruiken uw e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie niet om commerciële of marketingberichten te verzenden zonder uw toestemming.

We kunnen uw e-mailadres gebruiken voor administratieve doeleinden die niet voor marketingdoeleinden zijn.

We analyseren geaggregeerde verkeersinformatie van gebruikers om onze hostingactiviteiten te stroomlijnen en om de kwaliteit van de gebruikerservaring te verbeteren.

VRIJGEVEN VAN INFORMATIE

We delen uw persoonlijke gegevens (zoals naam of e-mailadres) niet met andere externe bedrijven.

VEILIGHEID

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord. We vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

English:
This document details important information regarding the use and disclosure of User Data collected on our site.

This site expressly and strictly limits its membership and/or viewing privileges to adults 18+years of age. All persons who do not meet its criteria are strictly forbidden from accessing or viewing the contents of this site. We do not knowingly seek or collect any personal information or data from persons who have not attained the age of majority.

DATA COLLECTED

Users can watch videos without registering and without any information being collected and processed.

Registration is required for uploading videos, and accessing other features.

Information collected is: username, email address, year of birth.

Cookies: When you visit our site, we may send one or more cookies to your computer that uniquely identifies your browser session. We use both session cookies and persistent cookies. If you remove your persistent cookie, some of the site’s features may not function properly.

Log File Information: When you visit our site, our servers automatically record certain information that your web browser sends such as your IP address, browser type, browser language, referring URL, platform type, domain name and the date and time of your request.

Email address: If you contact us, we may keep a record of that correspondence.

USES

Any videos that you submit to us may be redistributed through the internet and other media channels, and may be viewed by the general public.

We do not use your email address or other personally identifiable information to send commercial or marketing messages without your consent.

We may use your email address for non-marketing administrative purposes.

We analyze aggregated user traffic information to help streamline our hosting operations and to improve the quality of the user-experience.

DISCLOSURE OF INFORMATION

We do not share your personal information (such as name or email address) with other, third-party companies.

SECURITY

You are responsible for keeping your password confidential. We ask you not to share your password with anyone.